مختصری از تاریخچه ، موضوع و فعالیت شرکت و وضعیت سهام و تغییرات سرمایه

1-1-شرکت سهامی عام قند لرستان در سال 1345 با مشارکت بانک صنعت و معدن فعلی تاسیس و تحت شماره 156 اداره ثبت شهرستان بروجرد به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت برابر ماده 3 اساسنامه جدید بطور خلاصه تولید قند و شکر و سایر مواد غذائی میباشد.
در این رابطه پس از خرید زمینی به مساحت 55 هکتار واقع در کیلومتر 35 جاده بروجرد – خرم آباد و خرید و نصب ماشین آلات مربوطه از لهستان از سال 1347 با ظرفیت اسمی 1500 تن چغندر در شبانه روز بهره برداری خود را شروع و تاکنون مرتبا"  به فعالیت خود ادامه داده است.

2-1-اداره امور شرکت از سال 1358 تا مرداد 1365 با توجه به اینکه شرکت مشمول بند ( ج ) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران قرار داشته  توسط مدیران منتخب سازمان صنایع ملی ایران و به دنبال صدور رای مورخ 6/5/1365 هیئت 5 نفره موضوع ماده 2 قانون مذکور از این تاریخ به بعد شرکت توسط هیئت مدیره منتخب مجامع عمومی اداره شده  است.

3-1-مرکز اصلی شرکت شهرستان بروجرد و کارخانه در شهر چالانچولان به آدرس ذکر شده واقع گردیده و آخرین اصلاحیه پروانه بهره برداری کارخانه به شماره 5041/17/100 مورخ شهریور 1381 صادر شده است.

4-1-سرمایه شرکت در هنگام تاسیس بالغ بر 270 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش تا پایان سال مالی منتهی به 31/4/1384 نهایتا" به 24 میلیارد ریال منقسم به 24 میلیون سهام عادی یکهزارریالی تماما"  پرداخت شده افزایش یافته است.

5-1-سهام شرکت از اسفند ماه 1368 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و با فروش تدریجی سهام  بانک صنعت و معدن ( سهامدار عمده شرکت) از طریق بورس ، شرکت کلا"  به بخش خصوصی منتقل گردیده است.


 وضعیت تولید:

در سال مورد گزارش به دلیل نابسامانی وضعیت شکر وارداتی و پائین بودن تعرفه واردات این کالای استراتژیک کارخانه های تولید کننده شکر از جمله کارخانه قند لرستان رغبت چندانی به عقد قرارداد جهت کشت چغندر از خود نشان نداد. لذا بر اساس برنامه تدوین شده تولید چغندر در سال مورد گزارش به رقم 94616 تن تقلیل پیدا کرد. در جدول زیر مقایسه عملکرد 8 سال فعالیت کارخانه منعکس گردیده است. بطوری که جدول ذیل منعکس میباشد. عملکرد کارخانه از نظر بهره وری نسبت به سالهای قبل از نظر ضریب استحصال برتر میباشد.

شـــرح

سال
1380

سال
1381

سال
1382

سال
1383

سال
1384

سال
1385

سال
1386

سطح زیر کشت هکتار

4300

4860

5521

5660

5800

5905

3703

چغندر خریداری تن

77936

121938

143133

158808

164939

238811

94617

راندمان در هکتار

18/12

25/19

25/925

26/512

28/44

40

25/550

متوسط عیار چغند(عیارسنج)

15/97

17/2

17/33

17/85

17/06

16/26

17/76

درصد تفاله خشک تولیدی

5/98

8/17

8/35

6/593

6/86

6/39

6/27

راندمان

10/26

14/36

14/592

14/549

14/36

13/224

14/980

ضریب استحصال تجاری

62

83

83/532

80/069

83/33

80/75

84/394

شکر تولیدی ناویژه به تن

7566

17436

20715

22675

23512

30892

14144

متوسط مصرف چغندر در 24 ساعت

1012

1340

1363

1418

1500

1536

1713

متوسط دیژسیون

14/79

17/100

17/29

17/59

17/05

16/160

17/750

درجه خلوص شربت خام

83/80

86/90

87/580

87/60

87/14

86/1

87/37

ضایعات کل

4/539

2/737

2/698

3/041

2/69

2/936

2/770

 توجه: از مقدار 94617 تن چغندر خریداری شده با احتساب 93 تن کالای نیمه ساخت  مقدار14181 تن  محصول با راندمان 980/14% تولید شده است.